جوایز اُ سفر به کانتر آژانس ها

همکار محترم با پر کردن فرم زیر میتوانید از آژانس اُ سفر ساین خود را دریافت کرده و نسبت به رزرو آنلاین اقدام نمایید

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

• جهت امنیت بیشتر، رمز عبور خود را هر ماه یک بار تغییر دهید.

• این Sign متعلق به آژانس درخواست کننده می باشد و هرگونه عواقب ناشی از سوءاستفاده کارکنان از این اطلاعات بر عهده آژانس درخواست کننده می باشد.

*اینجانبسمتکلیه موارد مشروحه فوق را مطالعه نموده و خود را ملزم به رعایت آنها می دانم.

تعویض عکس
*